Wednesday, December 10, 2008

21 Azar, Khojasteh zadroze shaere azadi; Shamlou, Khojasteh bad!